• sprawy o zapłatę;
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (m.in. powypadkowe, szkody lekarskie);
 • ochrona dóbr osobistych;
 • ochrona własności (naruszenie posiadania, zasiedzenie, służebność);
 • spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, zapis, zachowek);
 • reprezentacja klientów przed sądami wszystkich szczebli w tym przed Sądem Najwyższym;
 • sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania sądowego;
 • sporządzanie opinii prawnych i projektów umów;
 • reprezentacja klientów w postępowaniu egzekucyjnym oraz ochrona praw dłużników;
 • inne czynności dostosowane do potrzeby klienta;
 • rozwód;
 • separacja;
 • podział majątku wspólnego;
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych;
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • władza rodzicielska;
 • sporządzenie pism procesowych;
 • inne czynności dostosowane do potrzeby klienta;
 • obrona w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego;
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania;
 • porady prawne i sporządzenie pism procesowych (apelacje, zażalenia, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania, odszkodowania za niesłuszne aresztowanie i zatrzymanie);
 • reprezentacja skazanych na etapie postępowania wykonawczego (wnioski o przerwę w odbywaniu kary, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie);
 • doradztwo z zakresu prawa karnego i karnoskarbowego dla klientów prowadzących działalność gospodarczą;
 • inne czynności dostosowane do potrzeby klienta;
 • władza rodzicielska;
 • sporządzenie pism procesowych;
 • inne czynności dostosowane do potrzeby klienta;
 • reprezentacja pracowników i pracodawców w postępowaniu sądowym;
 • sporządzanie pism procesowych w tym pozwów i odwołań w sporach między pracodawcą a pracownikiem;
 • inne czynności dostosowane do potrzeby klienta;
 • stała obsługa prawna klientów prowadzących działalność gospodarczą;
 • sporządzanie umów gospodarczych, obsługa transakcji handlowych;
 • tworzenie i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek, fundacji, stowarzyszeń;
 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian, podziałów, łączenia, przekształceń własnościowych oraz likwidacji spółek prawa handlowego;
 • opinie prawne dotyczące działalności gospodarczej klientów;
 • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi (dochodzenie należności, wykonanie umowy, odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy);
 • inne czynności dostosowane do potrzeby klienta;
 • reprezentacja klientów przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym (skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, odwołania, zażalenia);
 • porady prawne z zakresy prawa administracyjnego;
 • inne czynności dostosowane do potrzeby klienta;
 • kompleksowa reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji;
 • reprezentacja przed sądami cywilnymi w postępowaniu zwyczajnym, odrębnym (gospodarcze, sprawy prawa pracy), nieprocesowym (księgi wieczyste, postępowanie rejestrowe, spadki), egzekucyjnym;
 • reprezentacja przed sądami karnymi na etapie postępowania przed sądem I instancji, postępowania apelacyjnego, kasacyjnego, wznowienie postępowania, odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie;
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi;
 • rozwód;
 • separacja;
 • podział majątku wspólnego;
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych;
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • władza rodzicielska;
 • sporządzenie pism procesowych;
 • inne czynności dostosowane do potrzeby klienta;
 • pomoc prawna i doradztwo w zakresie windykacji wierzytelności, zabezpieczeniu istniejących zobowiązań;
 • udział w negocjacjach, powadzenie mediacji i postępowania polubownego;
 • reprezentacja klientów w postępowaniu sądowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym;